Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.craftowaklonowa.pl prowadzony jest przez Alinę Oleśniewicz prowadzącą nierejestrową działalność gospodarczą pod nazwą CraftowaKlonowa z siedzibą w Katowicach.

1. DEFINICJE

1.1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawców, Towaru określonego w zamówieniu

1.2. Dostawca – oznacza Pocztę Polską S.A. lub innego Dostawcę za pomocą którego Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów

1.3. Klient, Kupujący – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

1.4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

1.5. Sprzedawca, Usługodawca- oznacza Alinę Oleśniewicz prowadzącą nierejestrową formę działalności gospodarczej pod firmą Craftowa Klonowa, e-mail: kontakt@CraftowaKlonowa.pl , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego

1.6. Sklep – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie craftowaklonowa.pl

1.7. Produkt – oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży

1.8. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

1.9. E-booki, czyli książki w wersji elektronicznej, zapisane w formacie plików PDF bądź w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy sprzedawane w postaci plików cyfrowych

1.10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną taka jak: kurs online, webinar, podcast przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

1.12. Administrator – Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych oraz elektronicznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.

2.2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z przeglądarką internetową z dostępem do internetu
 • włączona obsługa cookies w przeglądarce.
 • zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF, MP4 i odtwarzanie materiałów wideo
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail i dostęp do poczty elektronicznej.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Klient dokonuje płatności za usługę, podając dobrowolnie dane wymagane przez operatora płatności jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.

3.2. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

3.3. Po uiszczeniu opłaty za usługi elektroniczne klient uzyskuje dostęp do zakupionych materiałów w formie linka, wysyłanego na podany przy rejestracji adres e-mail, do strony z odpowiednim zamówieniem.

3.4. Cena Produktu widniejąca na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania przez Klienta Zamówienia jest wiążąca.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: ING Numer rachunku: 88 1050 1214 1000 0022 0354 6748
 • płatność przez bramkę płatności Dotpay sp. z o.o.

Dane przetwarzane przez operatora płatności nie są przekazywane Sprzedającemu.

5. WARUNKI I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dostaw do Unii Europejskiej, Europy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – należy indywidualnie ustalić sposób oraz koszty dostawy.

5.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

5.3. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę imienną obejmującą dostarczane Produkty.

5.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5.5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.6. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki, po nastąpieniu zwrotu do sklepu koszt ponownej wysyłki ponosi Klient.

5.7. Sprzedawca udostępnia następujący sposób dostawy Produktu:
Przesyłka pocztą polską

5.8. Przesyłka dostarczana jest na fizyczny adres klienta podany podczas wypełniania formularza zamówienia.

5.9. Przesyłka Produktu fizycznego do Klienta jest odpłatna i zgodna z cennikiem podanym podczas składania zamówienia.

5.10. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

5.11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.12. W przypadku plików elektronicznych produkty przesyłane są w postaci linków, za pomocą których klient może pobrać plik. Linki te ważne są przez 30 dni od daty zakupu.

Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 48 godzin, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROTY

6.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

6.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

6.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

6.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres

6.5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@CraftowaKlonowa.pl

6.6. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.7. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

6.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta.

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zakupisz produkt jako osoba fizyczna (konsument), lub przedsiębiorca na prawach konsumenta (jeśli zakup nie wiąże się z przedmiotem działalności gospodarczej), to przysługuje Ci możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie możesz jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług.

6.9. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

6.10. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

6.11. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

6.12.

6.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 6.13.
Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

7. Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów (szkoleń, dokumentów pdf, ćwiczeń, lekcji, treści kursów) mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Jest to konieczne w celu poprawnego działania Strony Internetowej Sklepu.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Składając zamówienie, zgadzasz się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://craftowaklonowa.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

14. 09. 2019 r.